Završna konferencija projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”

U Zagrebu se u utorak, 17. listopada 2023., u Kući Europe održala završna konferencija projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”.
Uvodne govore održali su Ivan Majstorić, voditelj projekta, Slaven Vukašinec, tajnik Sindikata radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i Matija Boras, predsjednica Svjetskog saveza mladih Hrvatska (SSMH).
Održan je i okrugli stol pod nazivom „Politika demografske revitalizacije: plan nasuprot stihije” na kojem su sudjelovali dr. sc. Mislav Rubić, viši stručni savjetnik iz Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, dr. sc. Marina Perić Kaselj, ravnateljica i viša znanstvena suradnica na Institutu za migracije i narodnosti, dr. sc. Stjepan Šterc, osnivač Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu te Davor Tubanjski, načelnik Općine Antunovac. Moderator je bio Ivan Majstorić, voditelj projekta.
Matija Boras je u svom govoru postavila važno pitanje: Želimo li politiku demografske revitalizacije bez ikakvih kriterija ili s naglaskom na vrijednosti i interes Republike Hrvatske? Ivan Majstorić je u ime SSMH-a i partnera, među kojima je i naša udruga IPU, pozvao Vladu Republike Hrvatske da konačno donese Strategiju demografske revitalizacije, da istu cjelovito i dugoročno provodi u praksi te da aktivira rad Vijeća za demografsku revitalizaciju kako bi se postavili dobri temelji za buduće javne politike.
Zaključno je rečeno da se projekt “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora” pokazao kao dobar primjer međusektorskog rada u kojem ključnu ulogu imaju mladi. Po završetku projekta SSMH nastavlja svoju demografsku misiju u zajednici – afirmirati demografske teme u javnosti i tražiti odgovore za depopulaciju u Hrvatskoj.

PROJEKT “zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA” – Iseljeništvo kao pokretač razvoja Republike Hrvatske

O PROJEKTU

Projekt „ZAjedno srce, jedna duša, jedna HRVATSKA“ razvija tematsku mrežu koja dionike okuplja oko tematskog područja Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH. Kroz projekt se organizacije civilnoga društva iz RH i iz iseljeništva osnažuju za ravnopravan dijalog s donositeljima politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, gospodarskim sektorom i znanstveno-obrazovnim institucijama. Projekt potiče znanstveno- istraživački rad i međusektorsku suradnju u oblikovanju reformi javnih politika koje poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u RH.

CILJEVI
  • Uspostaviti i razviti tematsku mrežu (ZA-JEDNO.HR) koja se sastojiod dionika okupljenih oko tematskog područja iseljeništvo kao pokretačrazvoja Republike Hrvatske i uspostaviti efikasan model međusektorskesuradnje-
  • Utvrditi suvremenedruštveno-gospodarske potrebe i provesti znanstvena istraživanja utematskom području iseljeništvo kao pokretač razvoja Republike Hrvatske
  • Izraditi znanstveno utemeljene smjernice za unaprjeđenje javne politikeprema hrvatskim iseljenicima, povratnicima i useljenicima i analiziratidruštveno-gospodarski utjecaj predloženih reformi
  • Provoditi strukturirani dijalog sadonositeljima odluka i provoditeljima javnih politika te dionicima izgospodarskog sektora uz zagovaranje provedbe izrađenih smjernica zaunaprjeđenje javne politike prema hrvatskim iseljenicima, povratnicima i useljenicima
AKTIVNOSTI
1.     Jačanje partnerstva OCD i uključivanje novih članica i članova tematske mreže ZA-JEDNO.HR–  Formiranje 8 klastera iseljeničkih organizacija
2.     Provedba ispitivanja javnog mnijenja i ispitivanje potreba društva
3.     Provedba znanstvenih istraživanja u području utvrđene potrebne društvene promjene:
– Socijalni i lobistički potencijal hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga s obzirom na njihovo povijesno i kulturno naslijeđe i status u zemljama iseljenja
– Suvremeni motivacijski ciklusi migriranja mladih Hrvatske u kontekstu općih migracijskih procesa u Hrvatskoj
– empirijska analiza Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu putem umreženog djelovanja hrvatskih iseljeničkih zajednica i udruga
4.     Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
5.     Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
6.     Provedba strukturiranog dijaloga svih dionika i donositelja odluka Upravljanje projektom, promidžba i vidljivost

REZULTATI
·       24 OCD koje sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantnih za svoje područje rada
·      50 lokalnih OCD udruženih u tematsku mrežu i drugih dionika iz različitih sektora koji će do završetka projekta biti pridruženi u tematsku mrežu
·      42 provedena ispitivanja javnog mijenja i potreba društva (ankete, fokus grupe, dubinski intervjui)
·      provedena znanstvena istraživanja
·      objavljenih znanstvenih članaka
·      objavljena stručna članka
·      izrađenih smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima
·      provedenih analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija
·      11 održanih strukturiranih dijaloga svih dionika idonositelja odluka

Smjernice za razvoj javnih politika

Tijekom provedbe projekta izrađeno je 6 smjernica za razvoj javnih politika prema hrvatskim iseljenicima, povratnicima i useljenicima i hrvatskim manjinama koje se temelje na rezultatima ispitivanja javnog mnijenja, znanstvenim istraživanjima i člancima, te stručnim člancima.

Smjernice, VIŠE INFORMACIJA – OTVORI

Projekt ZA-JEDNO.HR – Poziv na završnu konferenciju

ZA-JEDNO.HR – poziv na završnu konferenciju 19.9.2023. u 13.h

Nositelj projekta, Udruga fra Mladen Hrkać poziva na ZAVRŠNU KONFERENCIJU projekta zaJEDNO srce, jedna duša, jedna Hrvatska,

koja će se održati u utorak, 19. rujna 2023., s početkom u 13.00 sati, u zgradi Hrvatske matice iseljenika, na adresi Trg Stjepana Radića 3, 10000 Zagreb.

Konferenciju organizira Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ okviru projekta „ZA-JEDNO.HR“, UP.04.2.1.06.0051, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda.

Na završnoj konferenciji ukratko će se predstaviti rezultati projekta, ali i ključne informacije vezano uz provedena znanstvena istraživanja:

  • Promocija gospodarskih interesa i kulturnog identiteta Republike Hrvatske u svijetu, rezultati istraživanja, prof.dr.sc. Božo Skoko, voditelj istraživanja
  • NOVA DIJASPORA: Povijesni i empirijski uvidi, rezultati istraživanja, Antun Plenković, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Svoj dolazak možete potvrditi na info@humh.hr ili +385 98 452989.

Smjernice u razvoju javnih politika 1-6

Smjernice za razvoj javnih politika prema hrvatskom iseljeništvu izrađene su u sklopu projekta ZA-JEDNO.HR

Dio aktivnosti projekta ZA-JEDNO.HR koji zajedno s partnerima provodi Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ je i projektni element 4. – Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima. Policy cilj je bio – osigurati i unaprijediti uvjete za povratak pripadnika druge i treće generacije dijaspore u Hrvatsku i(li) iskoristiti njihov potencijal za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Hrvatske.

U sklopu dionice, tijekom lipnja i srpnja 2023. održane su tri debatne radionice sa minimalno 16 predstavnika organizacija hrvatskih iseljenika iz cijeloga svijeta. Cilj radionica je bio definirati minimalno 6 smjernica za unapređenje i razvoj novih javnih politika usmjerenih na hrvatsko iseljeništvo na temelju provedenih znanstvenih istraživanja.

Tema debatne radionice 1. bila je analiza postojećih policy dokumenata i potreba hrvatskih iseljenika s posebnim naglaskom na mlade.

Naime, kako bi se definirala prioritetna područja izrade novih javnih politika, na prvoj debatnoj radionici bio je cilj analizirati i raspraviti postojeće policy dokumente, kao što su Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske do 2027. kako bi se utvrdile mogućnosti unapređenja javnih politika te otkrile potrebe i područja koja nisu dovoljno pokrivena. Također su raspravljeni rezultati provedenih istraživanja među hrvatskim iseljenicima kako se otkrile potrebe i mogućnosti u definiranju novih javnih politika. Sudionici debate su se složili kako ne postoji dovoljno javnih politika usmjerenih prema mladima u hrvatskom iseljeništvu (u prvom redu prema potomcima hrvatskih iseljenika, a potom mladima koji su se iselili protekla dva desetljeća). Također su ukazali na njihovu zainteresiranost za zbivanja u domovini i razinu ponosa na svoj identitet – s jedne strane, te globaliziranost, mobilnost i spremnost na nove prilike i mogućnosti u pogledu posla, preseljena i sl. – s druge, što predstavlja dobre temelje za razvijanje novih odnosa, projekata, jačanja motivacije za povratak i useljavanje, poslovanje s Hrvatskom, lobiranje za njezine interese i promociju. U tom kontekstu ključni zaključak je bio kako bi nove javne politike trebale biti fokusirane na mlade.

Temeljem prve debatne radionice napravljen je prijedlog smjernica za izradu javnih politika za jačanje odnosa domovinske i iseljene Hrvatske, te stimuliranje povratka i useljavanja pripadnika dijaspore u Hrvatsku te su kroz javnu raspravu vrednovane. Također je ukazano na postojeće prepreke u njihovu ostvarenju i ograničenja, ali i dodatne mogućnosti povezivanja s postojećim projektima, inicijativama i sl.

Ukupno je raspravljeno osam smjernica, odnosno područja. Kroz finalnu raspravu (zbog preklapanja pojedinih inicijativa) sistematizirano je njih šest. To su sljedeće inicijative:

1. Cirkuliranje mozgova (Projektna suradnja organizacija mladih i za mlade u Hrvatskoj i hrvatskih iseljeničkih zajednica / Uspostava i razvoj programa mentorstva);

2. Osiguranje uvjeta za podršku poduzetništvu mladih povratnika i useljenika;

3. Osnaživanje integracije iskustva povratnika u studentski život u RH;

4. Iskorištavanje potencijala društvenih mreža za brendiranje Hrvatske kao pull faktora za privlačenje mladih;

5. Korištenje potencijala umjetnosti za privlačenje i integraciju mladih iseljenika u Hrvatsku te

6. Organiziranje zajedničkih sportskih aktivnosti i susreta mladih Hrvata iz cijelog svijeta.

U trećoj debatnoj radionici, raspravljene su predložene smjernice s različitih aspekata, a prvenstveno s razine njihovih učinaka, izvedivosti, opravdanosti, prihvatljivosti među ciljnim javnostima te društvenog utjecaja. Svi su sudionici radionice pozitivno predložili iznesene smjernice te posebno naglasili važnost angažmana i uključivanja lokalnog stanovništva u njihovu provedbu, smanjenje birokracije i administracije u njihovoj izvedbi te nužnosti digitalizacije pojedinih procesa.

Koordinator provedbe ovog projektnog zadatka bio je prof.dr.sc. Božo Skoko, redoviti profesor na Odsjeku za strateško komuniciranje Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

 

Projekt ZA-JEDNO.HR – zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (br. ugovora UP.04.2.1.06.0051), koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Provodi Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“. Projekt razvija tematsku mrežu „ZA-JEDNO.HR“ koja dionike okuplja oko tematskog područja Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH. Kroz projekt se organizacije civilnoga društva iz Hrvatske i iz iseljeništva osnažuju za ravnopravan dijalog s donositeljima politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, gospodarskim sektorom i znanstveno-obrazovnim institucijama. Projekt potiče znanstvenoistraživački rad i međusektorsku suradnju koji poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u Republici Hrvatskoj.

Objava znanstvenih i stručnih radova u okviru projekta ZA-JEDNO.HR

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ u partnerstvu sa 10 partnera provodi projekt ZA-JEDNO.HR – zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (br. ugovora UP.04.2.1.06.0051), koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Jedan od vrijednih partnera je i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar koji je dao značajan doprinos projektu u pogledu provedbe znanstvenih istraživanja i izrade znanstvenih i stručnih radova na temu hrvatskog iseljeništva. Istraživanja i objava radova doprinosi ostvarenju jednog od ciljeva projekta – utvrditi suvremene društveno-gospodarske potrebe i provesti znanstvena istraživanja u tematskom području Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH.

Nakon više od dvije godine rada, realizirana je i projektna aktivnost u okviru projektnog elementa 3. koja je obuhvaćala provedbu čak tri znanstvena istraživanja te izradu i objavu znanstvenih i stručnih članaka.

Partner Institut društvenih znanosti Ivo Pilar projektu je dao doprinos kroz provedena istraživanja te objavu tri stručna rada i pet znanstvenih radova, a njihovi autori i teme su:

Ivan HRSTIĆ, Vlado ŠAKIĆ: Pregled razvoja iseljeničkih politika u dugom trajanju – od druge polovine 19. stoljeća do danas

Vlado ŠAKIĆ, Antun PLENKOVIĆ, Nenad POKOS: Migracijska motivacija hrvatskih iseljenika u kontekstu povijesnih valova iseljavanja

Nenad POKOS, Ivo TURK: Problematika statističkog praćenja iseljavanja u inozemstvo

Ivan HRSTIĆ: Heterogenost dijaspore – ključan čimbenik pri osmišljavanju i provedbi politike prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Nenad POKOS, Ivo TURK: Iseljavanje u inozemstvo 2011.-2021. po manjim teritorijalnim jedinicama (županijama, gradovima i općinama)

Stanko RIHTAR: Metodološki aspekti istraživanja iseljeništva web-anketama

Katarina PERIĆ PAVIŠIĆ, Vlado ŠAKIĆ, Stanko RIHTAR: Suvremene migracijske motivacije mladih Hrvatske – vrijednosni i identitetski aspekti

Katarina PERIĆ PAVIŠIĆ, Stanko RIHTAR, Vlado ŠAKIĆ: Migracijska motivacija mladih Hrvatske kroz prizmu nekih stavova i mišljenja

Projekt potiče znanstvenoistraživački rad i međusektorsku suradnju koji poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u Republici Hrvatskoj.

Radovi se mogu pročitati i preuzeti na linku: https://www.pilar.hr/2023/04/objavljen-32-tematski-broj-casopisa-pilar-nova-dijaspora/ i https://hrcak.srce.hr/broj/23094

Pratite nas i na drugim jezicima – ENG, GER, ESP, ITA

Od danas je naša stranica udruge IPU višejezična. Informacije na njoj možete jednim klikom pročitati na odabranom jeziku: engleskom, njemačkom, španjolskom ili talijanskom.
Ovim želimo svima koji nas prate pružiti još veću dostupnost i mogućnost informiranja na jeziku koji  najbolje razumijete.
Nadogradnja je ostvarena zahvaljujući financijskoj podršci Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, u sklopu projekta “Digitalni informativni centar za iseljenike, povratnike i useljenike“.
Ponosni smo što smo pokrenuli ovaj projekt koji ima cilj pružiti korisne informacije i podršku našim iseljenicima, povratnicima i useljenicima. Nadogradnja jezika slijedi na chat koji je u prvom dijelu implementiran na stranici.
Projekt se provodi s ciljem kvalitetnijeg povezivanja iseljeništva s domovinom a krajnji cilj je na jednom mjestu pružiti sveobuhvatne informacije koje će biti od koristi u životu, posebice pri odluci povratka ili useljenja u Republiku Hrvatsku.
Pridružite nam se u našoj udruzi i pratite nas na našoj višejezičnoj web stranici. Istražite što smo pripremili za vas. Slobodno podijelite ovu vijest s vašim prijateljima i obiteljima koje bi mogle imati koristi od našeg informativnog centra.
Tim koji radi na INFO centru zahvaljuje na podršci i povjerenju koje ste nam do sada pružili. Nastavit ćemo raditi na unapređenju naše web stranice.
Otvoreni smo za sve prijedloge koji će našu web stranicu učiniti još boljom i kvalitetnijom. Pišite nam na našu adresu: iseljeniciipovratnici@gmail.com

Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora

U srijedu 5. srpnja predsjednica udruge IPU sudjelovala ja na Zoom – sastanku koji je organizirao Svjetski savez mladih Hrvatske, nositelj projekta “Mreža 2050 – Demografija, od izazova do odgovora”. Sastanak se održao u sklopu projektnog elementa „Provođenje analiza društvenog utjecaja predloženih intervencija”.
Na sastanku su se analizirale smjernice za demografsku revitalizaciju nastale u sklopu projekta s vanjskim stručnjakom izv. prof. dr. sc. Marinom Strmotom s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.
Na kraju je voditelj projekta, Ivan Majstorić najavio okrugli stol povodom Svjetskog dana stanovništva koji će se održati 11. srpnja u prostorijama Matice hrvatske.
Foto: SSMH
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. 

DIGITALNI INFORMATIVNI CENTAR ZA ISELJENIKE, POVRATNIKE I USELJENIKE – 1.

U sklopu projekta “Informativni centar za iseljenike, povratnike i useljenike” u razdoblju od 1. siječnja do 28. veljače 2023. godine, voditeljica projekta, Ruža Studer i asistentica Marija Ružić aktivirale su Facebook grupu «Iseljenici, povratnici i useljenici» koja aktualno broji 1’359 članova. Istovremeno je s nadogradnjom web stranice udruge započeo, kroz projekt financiran informatičar. U produžetku članka su fotografije web stranice na kojima su vidljive promjene nakon nadogradnje. Uz to je na web stranici ugrađen chat te nas se sada može kontaktirati i tim putem. Na svaki upit odgovori se u narednih 24 sata. U prvoj fazi projekta – prvih šest mjeseci, uz osobno savjetovanje i komunikaciju putem društvenih mreža radi se na kategoriziranju objava na portalu Moja Domovina, partnera u projektu u rubrici «Korisne informacije».

Prikaz kako otvoriti chat na početnoj stranici IPU

Voditeljica i asistentica, uz navedenu grupu stoje savjetodavno također na raspolaganju u grupi «Hrvati u Švicarskoj». U prva dva mjeseca odgovoreno je na 35 upita članova u navedenim Facebook grupama. Postavljena pitanja su najčešće bila vezana uz poreze, zaposlenje u Švicarskoj te administraciju i prava prilikom preseljenja, iseljenja ili useljenja.

Uz savjetovanje na društvenim mrežama, predsjednica udruge IPU i voditeljica projekta provela je 25 osobnih savjetovanja i odgovorila na tražene upite. Iz tih razgovora proizlazi da mnogi, kad je u pitanju povratak u Hrvatsku imaju pogrešne informacije.

Kako bi se ispitali stvarni problemi iseljenika, povratnika i useljenika, u Facebook grupi “Iseljenici, povratnici i useljenici” postavljeno je sedam različitih tema za diskusiju. Kroz ispitivanje se u prvoj anketi pokazalo da je 90% aktivnih članova u statusu povratnika u Hrvatsku. Najviše interesa za diskutiranje imale su teme iskustva povratnika, izborni zakon i porezna pitanja. Međutim, isto tako osjeća se kod mnogih potencijalnih povratnika nepovjerenje u sustav a to ih sprječava da se definitivno odjave s inozemne adrese.

Voditeljica i asistentica zahvaljuju svim iseljenicima, povratnicima i useljenicima koji proaktivno sudjeluju u stvaranju Informativnog centra. Pozivamo sve koji do sada nisu, da se uključe u Facebook grupu “Iseljenici, povratnici i useljenici” i pridruže udruzi Iseljenici, povratnici i useljenici.

Marija Ružić / Ruža Studer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Web stranica prije….                                                                                                                                                                   … i poslije nadogradnje.

 

Projekt je financiran sredstvima Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH.

Projekt Mreža 2050.- Demografija,od izazova do odgovora – Održao se radni sastanak

U petak 24.2.2023. u sklopu projekta Mreža 2050.- Demografija,od izazova do odgovora održao se četvrti (i ujedno posljednji) radni sastanak. U projektnom elementu “Izrada smjernica za razvoj javnih politika utemeljenih na dokazima” usaglašavalo se oko zadnje verzije Nacrta smjernica za razvoj javnih politika te dogovori oko daljnjih projektnih aktivnosti.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Svjetskog saveza mladih Hrvatska.

NAJAVA – OKRUGLI STOL – UTJECAJ I ZNAČAJ HRVATSKIH INTELEKTUALACA U ISELJENIŠTVU

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ u partnerstvu s udrugom Hrvatska Uzdanica poziva na okrugli stol koji će se održati 26. siječnja 2023. g. s početkom u 19:00 sati u velikoj dvorani, Kvaternikov trg 9, 10 000 Zagreb

 

Na okruglom stolu na kojem će tema biti utjecaj i značaj hrvatskih intelektualaca u svijetu sudjelovat će: 

  • Vlatko Smiljanić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
  • Hrvoje Mandić, Središnji ured za arhivsku građu Sveučilišta u Zagrebu
  • Jure Trutanić, Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
  • Ante Kožul, profesor povijesti

Uz njih, skupu će nazočiti partneri i suradnici na projektu ZA-JEDNO.HR.

Vašem dolasku vesele se Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“  i udruga Hrvatska Uzdanica.