Objava znanstvenih i stručnih radova u okviru projekta ZA-JEDNO.HR

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“ u partnerstvu sa 10 partnera provodi projekt ZA-JEDNO.HR – zaJEDNO srce, jedna duša, jedna HRVATSKA (br. ugovora UP.04.2.1.06.0051), koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda (ESF), u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Jedan od vrijednih partnera je i Institut društvenih znanosti Ivo Pilar koji je dao značajan doprinos projektu u pogledu provedbe znanstvenih istraživanja i izrade znanstvenih i stručnih radova na temu hrvatskog iseljeništva. Istraživanja i objava radova doprinosi ostvarenju jednog od ciljeva projekta – utvrditi suvremene društveno-gospodarske potrebe i provesti znanstvena istraživanja u tematskom području Iseljeništvo kao pokretač razvoja u RH.

Nakon više od dvije godine rada, realizirana je i projektna aktivnost u okviru projektnog elementa 3. koja je obuhvaćala provedbu čak tri znanstvena istraživanja te izradu i objavu znanstvenih i stručnih članaka.

Partner Institut društvenih znanosti Ivo Pilar projektu je dao doprinos kroz provedena istraživanja te objavu tri stručna rada i pet znanstvenih radova, a njihovi autori i teme su:

Ivan HRSTIĆ, Vlado ŠAKIĆ: Pregled razvoja iseljeničkih politika u dugom trajanju – od druge polovine 19. stoljeća do danas

Vlado ŠAKIĆ, Antun PLENKOVIĆ, Nenad POKOS: Migracijska motivacija hrvatskih iseljenika u kontekstu povijesnih valova iseljavanja

Nenad POKOS, Ivo TURK: Problematika statističkog praćenja iseljavanja u inozemstvo

Ivan HRSTIĆ: Heterogenost dijaspore – ključan čimbenik pri osmišljavanju i provedbi politike prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Nenad POKOS, Ivo TURK: Iseljavanje u inozemstvo 2011.-2021. po manjim teritorijalnim jedinicama (županijama, gradovima i općinama)

Stanko RIHTAR: Metodološki aspekti istraživanja iseljeništva web-anketama

Katarina PERIĆ PAVIŠIĆ, Vlado ŠAKIĆ, Stanko RIHTAR: Suvremene migracijske motivacije mladih Hrvatske – vrijednosni i identitetski aspekti

Katarina PERIĆ PAVIŠIĆ, Stanko RIHTAR, Vlado ŠAKIĆ: Migracijska motivacija mladih Hrvatske kroz prizmu nekih stavova i mišljenja

Projekt potiče znanstvenoistraživački rad i međusektorsku suradnju koji poticajno djeluju na doprinos hrvatskog iseljeništva društveno-ekonomskom razvoju u Republici Hrvatskoj.

Radovi se mogu pročitati i preuzeti na linku: https://www.pilar.hr/2023/04/objavljen-32-tematski-broj-casopisa-pilar-nova-dijaspora/ i https://hrcak.srce.hr/broj/23094